Szkoła Podstawowa Wygodzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – ustala się niniejszą klauzulę:
I.Administrator danych osobowych
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygodzie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Łomżyńska 2 ,18-400 Łomża
II.Inspektor Ochrony Danych
IOD Szkoły Podstawowej w Wygodzie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Łomżyńska 2, 18-400 Łomża, e-mail: iod@gminalomza.pl
III.Cele i podstawy przetwarzania


1.Celem przetwarzania danych jest:

a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SP w Wygodzie,
b)realizacji umów zawartych z kontrahentami SP w Wygodzie,
c)w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
2.Podstawą przetwarzania jest:

a)art 6 ust. 1 litera a, b, c i d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
b)art 9 ust.2 lit g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
c)statut Szkoły Podstawowej w Wygodzie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
d)ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
e)ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

IV.Okres przechowywania danych
Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt. III, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67).

V.Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VI.Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)prawo do przenoszenia danych;
f)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
1.Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi/zadania.
2.W przypadku umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu jej zawarcia.
3.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 lut 2023 11:32
Data opublikowania: piątek, 10 lut 2023 11:35
Data edycji: wtorek, 9 sty 2024 11:07
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 687 razy
Ilość edycji: 4