Szkoła Podstawowa Wygodzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut szkoły

Rozdział I

1. Nazwa Szkoły brzmi : Szkoła Podstawowa im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie .

2. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu lub w skrócie – Szkoła Podstawowa w Wygodzie.

3. Imię nadane szkole 05.10.1991 roku jest zgodne z przedwojennym dokumentem z 1936 roku . Szkoła w wychowaniu sięga do swych tradycji, kultywuje pamięć swego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Łomży.

5. Działalność pedagogiczną nadzoruje Kuratorium Oświaty w Białymstoku
- Oddział Zamiejscowy w Łomży.

6. Nauka w szkole trwa 6 lat.

7. Szkoła działa na podstawie niniejszego Statutu zgodnie z prawem oświatowym.


Rozdział II

1. Nadrzędną ideą Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie jest dobro dziecka.
2. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego zgodnie z indywidualnymi uwarunkowaniami, poszanowanie godności uczniów.
3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w zarządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności :
- przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia na poziomie ponadpodstawowym, dając podstawy wiedzy ogólnej
- kształtuje normy moralne, postawy prospołeczne, przygotowuje do życia w świecie ludzi dorosłych
- rozwija zainteresowania i ogólne zdolności poznawcze uczniów, stwarza warunki do rozwoju zainteresowań artystycznych
- troszczy się o prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów
- sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły
- aktywnie współpracuje z rodzicami uczniów włączając ich do działań wychowawczych, opiekuńczych i gospodarczych
- kształtuje emocjonalne więzy z najbliższym środowiskiem, regionem i Ojczyzną.
4. Szkoła realizuje program pedagogiczny oparty na trzech podstawowych zasadach
- promuje organizację pracy i dobór środków wychowawczych, które sprawiają, że dziecko czuje się w szkole dobrze, darzone jest sympatią i otoczone opieką wszystkich pracowników, każdy sukces dziecka jest zauważany i nagradzany
- nauka i praca zorganizowane są zgodnie z zaleceniami profilaktyki zdrowotnej uwzględniającej zainteresowania, temperament i możliwości dziecka
- dobór treści i metod nauczania pozwala przygotować dzieci do życia w społeczeństwie XXI wieku, kształcąc umiejętność dokonywania wyborów i orientacji w świecie, przygotowując do obcowania z przyrodą, techniką i kulturą.
5. Działalność kształcąca i opiekuńczo-wychowawcza szkoły prowadzona jest zgodnie z zasadami humanistycznej pedagogiki, przepisami prawa oświatowego, tradycjami narodu polskiego oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka.
6. Szkoła zobowiązana jest do udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez :
- stały, partnerski kontakt wychowawcy z wychowankami oparty na wzajemnej życzliwości i zaufaniu
- pomoc specjalistyczną pracowników poradni pedagogicznej w zakresie diagnozy i terapii przypadków indywidualnych, doradztwa metodycznego dla nauczycieli, dzieci oraz rodziców
7. Decyzję o wysłaniu ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej podejmują rodzice – prawni opiekunowie dziecka.
8. Pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej w diagnozowaniu przyczyn niepowodzeń w nauce powinna dotyczyć wszystkich uczniów, a szczególnie z klas I – III .
9. Uczniom niepełnosprawnym zapewnia się możliwość korzystania ze wszystkich zajęć szkolnych, wychowawca czuwa na ich poczuciem bezpieczeństwa.
10. Na terenie szkoły mogą działać koła zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami kadrowymi szkoły. Działalność tych kół finansowana jest z budżetu gminy lub z innych źródeł.
11. Uczeń wykazujący szczególne uzdolnienia może ukończyć szkołę w skróconym czasie realizując indywidualny program nauczania lub tok nauki zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.
12. Podczas nieobecności dyrektora w szkole jego obowiązki pełni nauczyciel dyżurujący w budynku głównym lub nauczyciel, któremu dyrektor zlecił swe obowiązki w formie pisemnej, a ten je przyjął.
13. Do zadań nauczycieli dyżurujących w dwóch budynkach szkolnych należy przede wszystkim :
- czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci od godziny 8.15 podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych zgodnie z planem dyżurów
- koordynowanie i egzekwowanie dyżurów uczniowskich na korytarzach szkolnych, w łazience, w szatni, w klasach, na sali gimnastycznej i na boisku
- dzwonienie na lekcje i przerwy.
14. Grafik dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor szkoły na początku roku szkolnego.
15. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole przez nauczycieli lub wychowawców, oprócz stałych typu SKS, koła zainteresowań itp. Powinny być co najmniej 3 dni wcześniej zgłoszone pracownikom fizycznym i dyrektorowi szkoły, który ustali zasady organizacyjno-porządkowe biorąc pod uwagę przepisy BHP.
16. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkole podczas zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący wyżej wymienione zajęcia.
17. Podczas zajęć poza terenem szkoły np. podczas wycieczek opiekę wychowawczą na dziećmi sprawuje nauczyciel-kierownik wycieczki lub opiekunowie grup wyznaczeni przez organizatora wycieczki. Kierownik wycieczki i opiekunowie grup odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci i organizację wycieczki zgodnie z przepisami BHP.
18. Nauczyciele nauczania zintegrowanego prowadzą zajęcia tzw. bloki przedmiotowe dostosowując określony ramowym planem nauczania MEN czas pracy do okresów uwagi zmęczenia dzieci. Oddziały przedszkolne i klasy I, II, III posiadają swoje pomieszczenia lekcyjne urządzone według potrzeb i zainteresowań uczniów .
19. W szkole mogą być prowadzone w miarę potrzeby zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zgodnie z wytycznymi MEN. Szkoła może też prowadzić zajęcia o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
20. Dzieciom i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły lub okresowo niezdolnym do nauki w warunkach szkolnych można organizować indywidualne nauczanie i wychowanie bądź zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w przypadku dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim zgodnie z wytycznymi MEN.
21. 21.W zależności od potrzeb szkoła może zorganizować klasę specjalną lub oddział integracyjny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z wytycznymi MEN.
22. Zakwalifikowanie ucznia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego musi być poprzedzona wnioskiem rodziców/prawnych opiekunów/ i opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
23. Wyżej wymienione zajęcia może prowadzić nauczyciel mający odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje.
24. Uczniów z rodzin zagrożonych patologią społeczną wychowawcy otaczają szczególną opieką pedagogiczną. Dyrektor szkoły na umotywowany wniosek wychowawcy klasy zwraca się do Urzędu Gminy w Łomży o pomoc materialną dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
25. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
26. Dyrektor szkoły powierza jeden oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli – wychowawcy klasy. W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych wychowawca może opiekować się dwoma oddziałami.
27. Wychowawca powinien prowadzić oddział w klasach I – III przez pierwsze trzy lata nauki, w klasach IV – VI przez 3 lata.
28. Zmiana wychowawcy w danej klasie może nastąpić na umotywowany wniosek 2/3 ogółu rodziców danej klasy lub 2/3 ogółu uczniów danej klasy skierowany bezpośrednio do Dyrektora Szkoły. Dyrektor w ciągu tygodnia ma obowiązek rozpatrzyć powyższy wniosek i podjąć decyzję.
29. Zmiana wychowawcy w danej klasie może nastąpić również w przypadku, gdy zachodzą zmiany kadrowe w szkole.
30. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje rodzicom prawo odwołania się. Organami Odwoławczymi są kolejne szczeble administracji oświatowej i sąd.


Rozdział III

ORGANY SZKOŁY

1. Organami szkoły są :
- dyrektor szkoły
- rada pedagogiczna
- rada rodziców
- samorząd uczniowski
2. W szkole może zostać utworzona Rada Szkoły zgodnie z art. 51 Ustawy o systemie oświaty.
3. Z chwilą utworzenia w szkole Rady Szkoły w jej skład wchodzi :
- dwóch nauczycieli wybranych w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na radzie pedagogicznej w obecności 2/3 członków rady
- dwóch rodziców wybranych w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na zebraniu tzw. „ trójek klasowych „ w obecności 2/3 uprawnionych do głosowania
- przewodniczący samorządu szkolnego i jego zastępca
4. Dyrektor szkoły bierze udział w posiedzeniach Rady Szkoły z głosem doradczym.
5. Kompetencje Rady Szkoły określa art. 50 Ustawy o systemie oświaty.
6. Dopóki w szkole nie zostanie powołana Rada Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.
7. Dyrektor szkoły wykonuje zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:
- prowadzi szkołę , jednoosobowo sprawując nadzór i ponosząc odpowiedzialność za pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz działalność administracyjno-gospodarczą
- opracowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia program pedagogiczny i nadzoruje właściwą jego realizację
- ustala zakresy czynności dla pracowników fizycznych szkoły i egzekwuje ich realizację
- uchyla decyzje Rady Pedagogicznej niezgodne z prawem
- załatwia sprawy osobowe nauczycieli i innych pracowników szkoły
- zatrudnia i zwalnia pracowników oraz zawiera i rozwiązuje inne umowy niezbędne do funkcjonowania szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
- prowadzi kancelarię szkoły
- zapewnia odpowiedni stan BHP
- organizuje przeglądy stanu technicznego budynku i terenu szkolnego oraz wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych
- kupuje opał na zimę
- wyposaża szkołę w sprzęt i środki dydaktyczne w granicach posiadanych środków finansowych
- załatwia sprawy administracyjne powierzone przez organy prowadzące i nadzorujące szkołę.
8. Dyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców , samorządem uczniowskim, związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły
9. Dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole stanowią radę pedagogiczną
10. Rada pedagogiczna jako kolegialny organ szkoły realizuje zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:
- uchwala Statut Szkoły po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów
- czuwa nad poziomem nauczania, wychowania oraz prawidłową organizacją nauki i pracy w szkole
- czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów oraz zabezpieczeniem warunków higienicznych w szkole
- ustala po zasięgnięciu opinii rodziców i uczniów plan pracy szkoły
- ustala plan posiedzeń rady pedagogicznej na każdy rok szkolny, tematyka posiedzeń rady pedagogicznej podlega zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną
- zatwierdza plan pracy pedagogicznej szkoły, wnioski klasyfikacji i promocji uczniów
- opiniuje po konsultacji z rodzicami i uczniami zgłoszone przez nauczyciela innowacje i eksperymenty pedagogiczne
- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli
- opiniuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
- opiniuje po konsultacji z rodzicami i uczniami rzeczowy plan potrzeb szkoły
- opiniuje po konsultacji z rodzicami i uczniami plan wykorzystania przyznanych szkole środków budżetowych.
11. Rada pedagogiczna może po zasięgnięciu opinii uczniów i rodziców wnioskować do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora szkoły, a także uchwalić votum nieufności wobec innych osób zatrudnionych w szkole.
12. Rada pedagogiczna wnioskuje po zasięgnięciu opinii uczniów i rodziców o przyznanie dodatkowych środków budżetowych na zwiększone wydatki nieplanowane w budżecie szkoły.
13. Rada pedagogiczna opracowuje swój regulamin pracy.
14. Posiedzenia rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy lub na pisemny wniosek ¼ członków rady, a także na wniosek dyrektora w sytuacji nadzwyczajnej.
15. W posiedzeniach rady pedagogicznej rozpoczynającym rok szkolny oraz w innych posiedzeniach dotyczących ważnych spraw szkolnych mogą brać udział przedstawiciele rady rodziców i samorządu szkolnego.
16. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym goście zaproszeni przez przewodniczącego rady pedagogicznej.
17. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez indywidualne kontakty w domu rodzinnym i w szkole, w trakcie zebrań klasowych i szkolnych, podczas posiedzeń rad pedagogicznych.
18. Rada Rodziców nosi nazwę Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Wygodzie, Rada Rodziców istnieje do chwili powołania Rady Szkoły.
19. Rada Rodziców ustala regulamin swej pracy, roczny plan i dokonuje podziału czynności.
20. Rodzice uczniów uczestniczą w życiu szkoły w miarę swych możliwości czasowych i finansowych, a w szczególności :
- poprzez swych delegatów wpływają na proces dydaktyczno-wychowawczy, organizację pracy szkoły oraz warunki życia szkolnego
- w miarę swych umiejętności i kwalifikacji uczestniczą w procesie dydaktycznym, w imprezach szkolnych, w pracach gospodarczych na rzecz szkoły
- wspierają finansowo działalność opiekuńczą szkoły oraz działalność pozalekcyjną, pomagają wyposażyć szkołę w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
21. Rodzice mają prawo :
- znać i opiniować plan pedagogiczny szkoły oraz plany pedagogiczne wychowawców klas
- opiniować statut szkoły, rzeczowy plan potrzeb szkoły
- plan finansowy szkoły, zgłoszone przez nauczycieli eksperymenty i innowacje
- znać przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów sprawdzających
- uzyskać rzetelną informacje na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce przed i po zajęciach szkolnych
- uzyskać informację i porady w sprawach wycho3ania i dalszego kształcenia dzieci
- wyrażać i przekazywać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu szkołę opinię na temat pracy szkoły.
22. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia zadań zawartych w Ustawie o systemie oświaty.
23. W szkole organizowane są co najmniej 2 razy w roku ogólnoszkolne zebrania rodziców. Wychowawcy klas spotykają się z rodzicami co najmniej 4 razy w roku, wychowawca powinien doskonale znać warunki życia, w domu rodzinną atmosferę wychowawczą, diagnozować przyczyny niepowodzeń szkolnych swych wychowanków.
24. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
25. Uczniowie wybierają ze swego grona reprezentantów do kontaktów z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim oraz innymi organami szkoły.
26. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których omawiane są ważne sprawy dotyczące szkoły.
27. Samorząd uczniowski działa w oparciu o regulamin przyjęty przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i Ustawą o systemie oświaty. Regulamin samorządu tworzy warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji i tolerancji, rozwija ich samodzielność i odpowiedzialność.
28. Utworzenie samorządu uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom wyrażania opinii o działalności szkoły oraz brania aktywnego udziału w jej życiu.
29. Kompetencje samorządu uczniowskiego określa art. 55 Ustawy o systemie oświaty.
30. Samorząd uczniowski przy Szkole Podstawowej w Wygodzie może również :
- pomagać innym organom szkoły w realizacji ich zadań związanych z organizacją życia szkoły
- organizować wzajemną pomoc koleżeńską
- organizować czas wolny uczniów
- udzielać się w działalności gospodarczej szkoły ( sklepik szkolny )
- dbać o Lad, czystość szkoły i jej otoczenia
- pomagać wychowawcom w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami
- uczestniczyć poprzez swych przedstawicieli w rozwiązywaniu konfliktów między uczniem a nauczycielem
- przedstawiać dyrektorowi szkoły opinię dotyczącą pracy ocenianego nauczyciela
31. Sytuacje konfliktowe na terenie szkoły dotyczące relacji nauczyciel-uczeń rozstrzygane są następująco :
- przez wychowawcę ucznia będącego w konflikcie
- przez Radę Starszych, w skład której wchodzi:
* dorosły wybrany przez ucznia będącego w konflikcie
· członek rady pedagogicznej wybrany przez nauczyciela będącego w konflikcie
· dyrektor szkoły
· przewodniczący samorządu uczniowskiego
32. Radę Starszych powołuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek jednej ze stron będącej w konflikcie lub na wniosek wychowawcy ucznia.
33. Rada Starszych dąży do osiągnięcia porozumienia i rozwiązania konfliktu oraz wydaje decyzję wraz z jej uzasadnieniem.
34. Przed wydaniem decyzji Rada Starszych ma obowiązek wysłuchać strony będące w konflikcie.
35. Strony będące w konflikcie mają prawo odwołać się od decyzji Rady Starszych do organów nadzorujących szkołę i do sądu.
36. Sytuacje konfliktowe na terenie szkoły dotyczące relacji uczeń-dyrektor szkoły rozstrzygane są następująco :
- przez wychowawcę ucznia będącego w konflikcie
- przez Radę Starszych za zgodą ucznia
- przez Radę Pedagogiczną, w posiedzeniu której uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele samorządu uczniowskiego
- przez organ nadzorujący pracę szkoły
- sąd
37. Konflikty zaistniałe między pracownikami szkoły rozstrzygają odrębne przepisy.
38. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez :
- bezpośrednie ustne ogłoszenia
- tablicę ogłoszeń Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego
- wzajemne spotkania
- ogłoszenia parafialne podczas Mszy Świętej
- umieszczenie informacji w widocznych miejscach publicznych
- gazetkę szkolną
- korespondencję za pośrednictwem Poczty Polskiej


Rozdział IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zgodnie z zaleceniami MEN i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
4. W szkole mogą być realizowane programy autorskie nauczycieli zatwierdzone do użytku szkolnego zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są :
- obowiązkowe zajęcia dydaktyczne według planu zatwierdzonego i ustalonego przez MEN
- zajęcia pozalekcyjne prowadzone zgodnie z zainteresowaniami uczniów, możliwościami kadrowymi i finansowymi szkoły.
6. Szkoła obejmuje rejon szkolny określony orzeczeniem organizacyjnym i egzekwuje wypełnienie obowiązku szkolnego. Zasady i tryb wypełniania przez uczniów obowiązku nauki określa Ustawa o systemie oświaty.
7. Szkoła organizuje naukę religii zgodnie z art. 12 Ustawy o systemie oświaty.
8. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat. Oddziały te realizują program wychowania przedszkolnego.
9. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania MEN.
10. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zawarte są w załączniku.
11. Szczegółowe kryteria wystawiania ocen z zachowania ustala rada pedagogiczna wspólnie z rodzicami i uczniami.
12. Organizację stałych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Godziny, w których odbywają się lekcje ustala rada pedagogiczna biorąc pod uwagę opinię uczniów i rodziców.
13. W szkole funkcjonuje następujący rozkład godzin lekcyjnych :
- 8.30 – 9.15
- 9.25 – 10.10
- 10.20 – 11.05
- 11.25 – 12.10
- 12.20 – 13.05
- 13.15 – 14.00
- 14.10 – 14.55
Rozkład ten nie jest stały i może ulec zmianie.
14. Szczegółowy rozkład dzienny w klasach I-III ustala nauczyciel biorąc ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
15. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
16. Godzina lekcyjna trwa 45 minut ( nie dotyczy klas I-III).
17. Niektóre zajęcia np. przyroda, historia, język polski, elementy informatyki mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Zajęcia te organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. Czas pracy ustala nauczyciel zachowując ogólny czas pracy ( tygodniowy ) obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
18. Liczba uczestników kół zainteresowań, zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły powinna być zgodna z przepisami prawa oświatowego . W przypadku innych źródeł liczbę uczestników wyżej wymienionych zajęć ustala nauczyciel-specjalista prowadzący zajęcia.
19. Szkoła stwarza możliwość wypicia gorącego napoju w trakcie trwania długiej przerwy. Zasady korzystania z posiłków ustala wychowawca danej klasy.
20. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie ) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
21. Urząd Gminy Łomża prowadzi bibliotekę publiczną, z której mogą korzystać : uczniowie nauczyciele, rodzice podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
22. Szkoła mieści się w dwóch budynkach, do realizacji zadań statutowych udostępnia : sklepik szkolny.
23. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, z Ośrodkiem Zdrowia w Wygodzie, z instytucjami kulturalnymi.
24. Do zadań pielęgniarki szkolnej oprócz wyznaczonych przez lekarza należy : współpraca z radą pedagogiczną dotyczącą higieny uczniów i pomieszczeń, formy pracy : kontrola, wykłady dla uczniów i rodziców.
25. W drodze umów cywilno-prawnych szkoła udostępnia swoje pomieszczenia instytucjom zajmującym się działalnością oświatową wśród dzieci.


Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

1. W szkole zatrudnia się pracowników obsługi oraz nauczycieli.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników obsługi określają odrębne przepisy.
3. Prawa i obowiązki nauczyciela określa Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.
4. Nauczyciel ma prawo do propagowania wartości zgodnych ze swoimi przekonaniami.
5. Nauczyciel ma prawo w realizacji programu nauczania do swobodnego stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze.
6. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z przydziałem przedmiotowym i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
7. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności :
- dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, poznawanie osobowości dzieci, warunków życia i stanu ich zdrowia
- bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz ich sprawiedliwe traktowanie
- kształtowanie uzdolnień, zainteresowań uczniów, udzielanie pomocy w eliminowaniu trudności dydaktycznych i braków programowych
- rzetelne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, sporządzanie rozkładów materiału programowego, w okresie oceny pracy zawodowej na polecenie dyrektora szkoły sporządzanie pisemnych konspektów lekcji ( zajęć ), doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy ( pracownię ), sprzęt szkolny, środki dydaktyczne itp.
- powiadomienie rodziców o grożącej uczniowi semestralnej ( rocznej ) ocenie niedostatecznej w terminie zgodnym z obowiązującym prawem. ( załącznik WSO ), rodzic poświadcza powyższą informację swym podpisem w dzienniku lekcyjnym lub pisemne zawiadomienie
- kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów i pracowników
- przygotowanie uczniów do egzaminów i konkursów przedmiotowych
- prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej wśród uczniów, rozwijanie samorządności wśród uczniów, prowadzenie kół zainteresowań i przedmiotowych w zależności od możliwości finansowych szkoły
- aktywny udział w pracy rady pedagogicznej
- opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych, imprez, uroczystości, konkursów
- pełnienie dyżurów
- współpraca z rodzicami i nauczycielami dla doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej
- organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
- organizowanie pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i losowej
- doskonalenie warsztatu pracy, dokształcanie się, czytanie lektury przedmiotowej i pedagogicznej
- pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego
- prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
8. Do obowiązków nauczyciela – wychowawcy należy sprawowanie opieki wychowawczej, a szczególnie :
- tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie
- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów
- podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej
9. W celu realizacji powyższych zadań wychowawca:
- otacza opieką indywidualną każdego wychowanka
- planuje i organizuje wspólnie z rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć tematycznych związanych z problematyką wychowawczą
- współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka
- utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, współdziałania i włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.
10. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek oświatowych i kulturowych w formie : kursów, warsztatów, wykładów, doradztwa, literatury pedagogicznej itp.
11. Przydział czynności pracownikom obsługi szkoły określa dyrektor szkoły uwzględniając aktualne potrzeby szkoły.


Rozdział VI

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

1. Uczniem szkoły może być w zasadzie każde dziecko w wieku 7 lat, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia do 12 roku życia mieszkające w obwodzie tej szkoły.
2. Uczniem szkoły może być dziecko spoza obwodu tej szkoły za zgodą dyrektorów szkół: przyjmującej i przekazującej oraz organu prowadzącego szkołę w przypadku wzrostu kosztów finansowych.
3. Szczegółowe zasady dotyczące wcześniejszego realizowania obowiązku szkolnego przez dziecko, odroczenia obowiązku szkolnego, spełniania obowiązku poza szkołą zwolnienia od obowiązku szkolnego itp. Określa art. 16 Ustawy o systemie oświaty.


Rozdział VII

PRAWA UCZNIÓW

Uczeń jako członek społeczności szkolnej korzysta z praw gwarantujących mu pełne poszanowanie godności, rozwijania intelektu i zainteresowań oraz współdecydowania w sprawach organizowania życia szkoły.
Uczniowi przysługują wszystkie prawa zapisane w Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Zasady określa Zarządzenie nr 14 z 1992 r. MEN w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży.
Ucznia nie można karać – utratą przysługujących mu praw. Uczeń w szczególności ma prawo :
- do znajomości swoich praw
- do opieki wychowawczej zapewniającej poczucie bezpieczeństwa
- do indywidualnego toku nauki
- do odwoływania się od oceny okresowej zgodnie z wytycznymi MEN
- do tworzenia samorządu uczniowskiego i innych organizacji uznających wartości określone w statucie
- do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, a w szczególności : do lekcji o różnorodnych metodach przekazu wiedzy, ułatwiających uczenie się, usuwających z lekcji nudę i zmęczenie oraz do zróżnicowanych wobec niego wymagań, do okresów wzmożonej aktywności, ale i do spokoju
- do sprawiedliwej, systematycznej, jawnej oceny wiedzy i umiejętności oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
- do znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania
- do wyznaczenia sobie kary w przypadkach pedagogicznie uzasadnionych
- do poprawy ocen negatywnych
- do indywidualnej pomocy dydaktycznej nauczyciela w terminach z nim uzgodnionych
- do zgłaszania władzom szkoły, nauczycielom, przedstawicielom uczniowskim uwag i wniosków dotyczących spraw uczniów oraz ma prawo być poinformowanym o sposobie ich załatwienia
- do informacji o podejmowanych i planowanych działaniach innych organów szkoły
- do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz zawodowego
- do korzystania z urządzeń i pomieszczeń szkolnych w porozumieniu z dyrektorem szkoły i pod opieką nauczyciela
- do pomocy podczas starania się o zapomogę pieniężną
- do nie przygotowania się do lekcji w pierwszym dniu po chorobie, a w uzasadnionych przypadkach dłużej
- do zwolnienia z lekcji, jeżeli w tym dniu reprezentuje w imprezach szkolnych lub pozaszkolnych
- do wyboru miejsca odpowiedzi ( np. przy tablicy lub przy ławce)
- do pomocy i ochrony nauczyciela w sytuacjach trudnych
- do przedstawienia własnych argumentów w sprawach spornych, do stawiania pytań poszerzających wiedzę i uzyskania odpowiedzi na nie
- do nie ujawniania prywatnych spraw uczniów publicznie, nie ingerowania w sprawy prywatne, przyjaciół, rodziny
- w szkole zakazuje się : stosowania kar fizycznych, ośmieszania uczniów, stosowania wyzwisk, stosowania indywidualnie wymyślonych kar.

Uczniowie są zobowiązani :
- dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje
- systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy
- szanować, chronić mienie społeczne
- przestrzegać porządku w szkole, dbać o ład i estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły
- dbać o higienę, zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się szkodliwych nałogów
- dbać o kulturę języka, nie używać wulgaryzmów
- przebywać w budynku szkolnym aż do zakończenia swoich lekcji, opuścić szkołę w trakcie lekcji może uczeń jedynie za zgodą dyrektora lub wychowawcy
- pełnić dyżury podczas przerw według ustaleń porządkowych samorządu uczniowskiego i wychowawcy
- usprawiedliwiać nieobecność na lekcjach
- zmieniać obuwie i utrzymać porządek w szatni
- przychodzić systematycznie i punktualnie do szkoły, w stroju czystym i wygodnym odpowiadającym charakterowi pracy w szkole
- przestrzegać ustaleń władz szkolnych

Dyżury uczniowskie ustala samorząd uczniowski w porozumieniu z wychowawcą a kontroluje samorząd szkolny. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za samowolne przebywanie uczniów na boisku szkolnym, placu zabaw, w budynku szkolnym – po zajęciach.

NAGRODY

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
- szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach
- zaangażowanie w życie społeczności szkolnej
- wyróżniająca kulturę bycia
- dzielność i odwagę, wytrwałość w dążeniu do celu, odpowiedzialność i szlachetność
Nagroda może być w postaci dyplomu uznania, listu gratulacyjnego do rodziców, pochwały ustnej, w formie rzeczowej. Wniosek do dyrektora o przyznanie nagrody mogą składać : samorząd uczniowski, klasa wspólnie z wychowawcą, nauczyciele, rodzice i inni.
Decyzję o przyznaniu nagrody rzeczowej i dyplomu uznania podejmuje rada pedagogiczna.
Decyzję o pochwale ustnej i wysłaniu listu gratulacyjnego do rodziców podejmuje wychowawca klasy.

KARY

2. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie statutu szkoły i naruszenie praw innych członków społeczności szkolnej
- upomnieniem wychowawcy klasy
- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły
- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły w obecności rodziców
- obniżeniem oceny z zachowania.
Za zniszczenie mienia szkoły uczeń ponosi odpowiedzialność materialną, którą obarcza się rodziców lub opiekuna prawnego. Uczeń musi sam zadbać o naprawienie szkody.
3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
4. Uczeń, jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary w ciągu tygodnia, bezpośrednio do dyrektora szkoły, a ten ma obowiązek w ciągu trzech dni ustosunkować się do wniesionego odwołania i poinformować o tym rodziców.
5. Rodzice mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora szkoły
- do organu bezpośrednio nadzorującego pracę szkoły
- do MEN
- do sądu
6. Sposób wystawiania ocen z zachowania ustalają odrębne przepisy.


Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szkoła posiada Sztandar, nadany szkole 5.10.1991 roku przez Kuratora Oświaty w Łomży.
2. Pieśnią Szkoły jest „ Marsz Pierwszej Brygady „ słowa A. Hałaciński i T.Biernacki, muzyka anonimowa.
3. Ceremonię Ślubowania kl. I przygotowują wychowawcy kl. I. Tekst ślubowania brzmi :
„ Ślubuję na Sztandar Szkoły być dobrym Polakiem. Będę się w szkole uczył jak kochać swoją Ojczyznę i jak dla niej pracować kiedy dorosnę „
4. Ceremonię pożegnania klas VI przygotowują wychowawcy klas VI.
Tekst ślubowania brzmi :
„ My, absolwenci Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie świadomi powagi chwili na Sztandar nasz uroczyście ślubujemy :
- godnie reprezentować imię absolwenta tej szkoły pomnażając zdobytą wiedzę i doskonaląc swoje umiejętności
- działać w imię wspólnych wartości wszystkich ludzi dobrej woli pielęgnując piękno i dochowując wierności ideałom prawdziwego człowieczeństwa
- być czynnym obywatelem Rzeczypospolitej
- być godnym miana Polaka i zawsze, gdziekolwiek mnie losy rzucą być wiernym mojej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej „
5. 5 października jest Świętem Szkoły. W tym dniu Ślubowanie na Sztandar składają uczniowie klas pierwszych. Rada Pedagogiczna może zmienić z powodów uzasadnionych – termin obchodzenia Dnia Święta Szkoły. Uczniowie i ich rodzice powinni być o tym fakcie poinformowani.
6. Ślubowanie składają także nauczyciele, którzy po raz pierwszy rozpoczynają swą pracę w szkole w Wygodzie.
7. Zajęcia w tym dniu mogą być realizowane poza systemem klasowo-lekcyjnym w formie wystaw, odczytów, montaży słowno-muzycznych, spotkań, wyjazdów itp. Tematyka tych zajęć powinna wiązać się z postacią Patrona Szkoły – Marszałka Józefa Piłsudskiego.
8. Tekst Ślubowania nauczycieli brzmi :
„ Na Sztandar nasz, który jest symbolem najszlachetniejszych ideałów bytu narodowego, jakie skupia w sobie Patron naszej szkoły Marszałek Józef Piłsudski przyrzekamy uroczyście :
- zawsze przekazywać naszym uczniom rzetelną wiedzę o świecie, troszczyć się o czystość języka ojczystego, pielęgnować tradycje narodowe, polskie obyczaje, to wszystko, co potwierdza więź kultury polskiej z kulturą europejską i zaznaczyć swoją postawą tożsamość z naszą Ojczyzną, Rzeczypospolitą Polską
- umacniać w sobie oraz w naszych wychowankach wartości budujące pełnię człowieczeństwa
- jako nakaz i zobowiązanie przyjąć hasło wyszyte na Sztandarze Szkoły : „ Szukajcie prawdy jasnego płomienia „.
Przyrzekamy uroczyście !
9. Tematykę szkolnych uroczystości zatwierdza rada pedagogiczna po konsultacji z rodzicami na początku roku szkolnego. Za przygotowanie uroczystości odpowiadają nauczyciele zgodnie z zatwierdzonym planem.
10. Szkoła używa pieczęci urzędowej ( dużej i małej ) oraz stempla według ustalonego wzoru.
11. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
12. Zasady prowadzenia przez szkolę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
13. Przedstawiciele nauczycieli, uczniów i rodziców mogą wystąpić z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w Statucie Szkoły.
14. Zmianę w Statucie Szkoły można wprowadzić dopiero po konsultacji przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli.
15. Jeżeli zmiana w Statucie Szkoły związana jest ze zmianą przepisów prawnych aktów wyższego rzędu, decyzję o zmianie podejmuje dyrektor szkoły i zawiadamia o tym przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli.
16. Statut Szkoły zatwierdza Rada Pedagogiczna.
17. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział Zamiejscowy w Łomży stwierdza zgodność Statutu Szkoły z prawem.
Data powstania: czwartek, 3 lip 2003 14:30
Data opublikowania: czwartek, 3 lip 2003 14:38
Data edycji: poniedziałek, 21 lip 2003 00:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 maj 2017 14:28
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3089 razy
Ilość edycji: 2