Szkoła Podstawowa Wygodzie

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ WYCIECZEK

Zapytanie ofertowe do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 – j.t. z późn. zm.) Zamawiający – Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej brutto (zł.) na usługę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest organizacja wycieczek dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kupiskach, Wygodzie i Podgórzu w narzędzia TIK na rzecz projektu   „SZANSA NA LEPSZY START”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przeprowadzić w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. 2013, poz. 907 – . z późn. zm.).

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV 63511000-4.

 

 1. Zakres przedmiotu zamówienia :

Lp

Zadanie

nazwa

1

Zadanie 10

Wycieczki edukacyjne

 

 

 1. Każdemu Wykonawcy przysługuje możliwość złożenia oferty na całość zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu cyklu wycieczek 

            dla 102 dzieci w wieku 3-6 lat oraz opiekunów z PP/OP przy Szkole Podstawowej w 

            Wygodzie, Kupiskach i Podgórzu w terminach:

                

lp

Trasa wycieczki

Termin

1

Jednodniowa wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie-dla 102 uczestników

II-VI 2018 r.

2

Jednodniowa wycieczka do Wioski Indiańskiej-102 uczestników

V-VI 2018 r.

3

Jednodniowa wycieczka do Biebrzańskiego Parku  Narodowego-dla 22 uczestników

V-VI 2018 r.

4

Jednodniowa wycieczka do Łomży /KMP,PSP/- 102 uczestników

IX-V 2018/2019 r.

5

Jednodniowa wycieczka do Łomży /JW.,OKRUSZEK/-

IX-V 2018/2019 r.

6

Jednodniowa wycieczka do Muzeum w Drozdowie- dla 102 uczestników - Drozdowo (Muzeum – Park Doliny Narwi w Kurowie)

 

II-VI 2018 r.

7

Jednodniowa wycieczka do kina– 2 wyjazdy dla 102 uczestników

II-VI 2018 r.

IX-V 2018/2019r.

8

Jednodniowa wycieczka do teatru – 2 wyjazdy dla 102 uczestników

II-VI 2018 r.

IX-V 2018/2019r

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia:

1)środek transportu -  dowóz zorganizowanej grupy z miejscowości Wygoda, Kuliski, Podgórze ( miejsce: parkingi  przed szkołami) na miejsce wskazane w zleceniu i ich odwiezieniu (oferent musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy właściwej kategorii i możliwości techniczne do przewozu osób, zapewnić bezpieczne i higieniczne (klimatyzacja, ogrzewanie) warunki przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego;

2)pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych;

3)zapewnienia opieki licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki i opieki miejscowych

przewodników w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc, zgodnie z programem wycieczki;

4)pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do zwiedzanych obiektów;

5) wyżywienie /obiad

6)przygotowanie szczegółowego planu wycieczki. Jego atrakcyjność będzie brana pod uwagę przez komisję w czasie wyboru najkorzystniejszej oferty.

7)Ubezpieczenie uczestników wycieczek;

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia:

       Realizacja wycieczek : od lutego 2018 do czerwca 2019r.

 

 1. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy:

 

 • Wymagania niezbędne Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

 1. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania usługi (w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził co najmniej trzy postępowania z zakresu zamówień publicznych– załącznik nr 3 wykaz zrealizowanych usług)

 

 • Główne obowiązki Wykonawcy:

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia:

                 1)środek transportu -  dowóz zorganizowanej grupy z miejscowości Wygoda,   

                 Kuliski, Podgórze ( miejsce: parkingi  przed szkołami) na miejsce wskazane w

                 zleceniu i ich odwiezieniu (oferent musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy   

                 właściwej kategorii i możliwości techniczne do przewozu osób, zapewnić

                bezpieczne i higieniczne (klimatyzacja, ogrzewanie) warunki przejazdu pojazdem      

                sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego;

 

               2)pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych;

               3)zapewnienia opieki licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki i opieki   

               miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc, zgodnie z  

               programem wycieczki;

 

             4)pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do  

               zwiedzanych obiektów;

             5) wyżywienie /obiad

             6)przygotowanie szczegółowego planu wycieczki. Jego atrakcyjność będzie brana

                pod uwagę przez komisję w czasie wyboru najkorzystniejszej oferty.

             7)Ubezpieczenie uczestników wycieczek;

 

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty jest najniższa cena-80% oraz atrakcyjność wycieczek-20%

Oferowana cena w formularzu ofertowym może podlegać negocjacjom.

W przypadku złożonych ofert na kwotę wyższą niż zabezpieczona przez Zamawiającego dopuszcza się negocjacje z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

 

 1. Dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
 • Ofertę cenową (przygotowana na formularzu ofertowym – załącznik nr1 i 2) zawierającą całkowity koszt brutto za wykonanie usługi.
 • Wykaz usług określonych w pkt 3 ust. 1 lit. a (załącznik nr 3)
 • Oświadczenie osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. , poz.1182 z późn. zm.)

Oferta powinna być opatrzona klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych na wykonanie usługi na przeprowadzenie postępowań    o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. „SZANSA NA LEPSZY START”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. , poz.1182 z późn. zm.)

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Formularz oferty cenowej ( załącznik nr 1)
 • Wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 3)
 • Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do zlecenia/umowy (załącznik nr 4)

Należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie, ul. Łomżyńska 2, 18-400 Łomża , w terminie do dnia 18.01.2018r. do godziny 1300 w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: SPW/RPOWP/1/2017)”

            W przypadku drogi pocztowej oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego
            w sekretariacie w podanym wyżej terminie. Oferty, które nadejdą po wyznaczonym 

            terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

             4)Termin i miejsce otwarcia ofert.

      Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 18.01.2018 roku, o godz. 13.30 w siedzibie  

      Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie, ul. Łomżyńska 2

 • Tryb otwarcia i oceny ofert.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert, w części jawnej, zostaną podane i zapisane w protokole podstawowe dane oferty wg wymagań art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Szczegółowe sprawdzenie ważności ofert (spełnienie warunków wymaganych
od Wykonawców), a następnie ocena merytorycznej treści ofert dokonane będą
w części niejawnej, w sposób zgodny z uregulowaniami ustawy Pzp. Na temat treści złożonych ofert nie będą już prowadzone żadne negocjacje, Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne
do jej oceny. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną bezzwłocznie poinformowani o wyborze oferty najkorzystniejszej dokonanej przez Zamawiającego, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.

 

Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą – Pani Małgorzata Arnista tel. 501164360, e-mail: spwygoda@poczta.onet.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie, do dnia 26.01.2018r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Kierownik projektu Małgorzata Arnista

Koordynator projektu Anna Wądołowska

 

Data powstania: poniedziałek, 1 sty 2018 17:23
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sty 2018 17:27
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1481 razy