Szkoła Podstawowa Wygodzie

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Zapytanie ofertowe do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 – j.t. z późn. zm.) Zamawiający – Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej brutto (zł.) na usługę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów do prowadzenia zajęć do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kupiskach, Wygodzie i Podgórzu  na rzecz projektu   „SZANSA NA LEPSZY START”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przeprowadzić w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. 2013, poz. 907 – . z późn. zm.).

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV 30190000-7 – artykuły biurowe

 1. Zakres przedmiotu zamówienia :

Lp

Zadanie

nazwa

1

Zadanie 1

Zajęcia dodatkowe ,,Mały Anglik’’

2

Zadanie 2

Zajęcia dodatkowe ,,Matematyczny przedszkolak” i ,,Polubię matematykę’’

3

Zadanie 3

Zajęcia dodatkowe ,,Młody przyrodnik”

4

Zadanie 4

Warsztaty teatralne ,,I Ty możesz być aktorem’’

5

Zadanie 5

Koło informatyczne ,,Myszeczka”

6

Zadanie 6

Warsztaty taneczne ,,Tańczymy razem”

7

Zadanie 7

Warsztaty muzyczne ,,Z muzyką za pan brat”

8

Zadanie 8

Warsztaty plastyczno-artystyczne ,,Maluchy z wyobraźnią’’

9

Zadanie 9

Realizacja programów wspomagania przedszkoli

10

Zadanie 11

Organizacja sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

 

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych powyżej części od 1 do 10. Każdemu Wykonawcy przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie części, jak i na całość zamówienia.
 2. Parametry oraz ilości zostały określone w formularzu ofertowym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 2. Parametry zostały określone na poziomie minimalnym.
 3. Elementy składające się na przedmiot zamówienia winny być:
 • nowe – nie używane przed dniem dostarczenia, wolne od wszelkich wad
  i uszkodzeń oraz nie obciążone prawami osób trzecich, z gwarancją 24 miesięczną.
 • dostarczone zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta,
 • wyposażone w dokumentacje użytkownika w języku polskim, (jeżeli dotyczy)
 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do siedziby Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie ul. Łomżyńska 2- w dni robocze w godzinach 800 – 1400.
 2. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym, który zostanie podpisany przez obie strony. Wyłącznie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił potwierdzenia odbioru i podstawę do wystawienia faktury przez wykonawcę i jej zapłaty przez zamawiającego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia:

Realizacja procedury postępowania do 28.02.2018r.

 

 1. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy:

 

 • Wymagania niezbędne Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

 1. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania usługi (w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził co najmniej trzy postępowania z zakresu zamówień publicznych– załącznik nr 3 wykaz zrealizowanych usług)

 

 • Główne obowiązki Wykonawcy:

Elementy składające się na przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy:

 • nowe – nie używane przed dniem dostarczenia, wolne od wszelkich wad
  i uszkodzeń oraz nie obciążone prawami osób trzecich, z gwarancją 24 miesięczną/jeżeli dotyczy/
 • dostarczone zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta,
 • wyposażone w dokumentacje użytkownika w języku polskim, (jeżeli dotyczy)

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do siedziby Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie ul. Łomżyńska 2- w dni robocze w godzinach 800 – 1400.

 

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty jest najniższa cena.

Oferowana cena w formularzu ofertowym może podlegać negocjacjom.

W przypadku złożonych ofert na kwotę wyższą niż zabezpieczona przez Zamawiającego dopuszcza się negocjacje z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

 

 1. Dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
 • Ofertę cenową (przygotowana na formularzu ofertowym – załącznik nr1 i 2) zawierającą całkowity koszt brutto za wykonanie usługi.
 • Wykaz usług określonych w pkt 3 ust. 1 lit. a (załącznik nr 3)
 • Oświadczenie osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. , poz.1182 z późn. zm.)

Oferta powinna być opatrzona klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych na wykonanie usługi na przeprowadzenie postępowań    o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. „SZANSA NA LEPSZY START”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. , poz.1182 z późn. zm.)

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Formularz oferty cenowej ( załącznik nr 1)
 • Wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 3)
 • Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do zlecenia/umowy (załącznik nr 4)

Należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie, ul. Łomżyńska 2, 18-400 Łomża , w terminie do dnia 18.01.2018r. do godziny 1300 w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: SPW/RPOWP/1/2017)”

            W przypadku drogi pocztowej oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego
            w sekretariacie w podanym wyżej terminie. Oferty, które nadejdą po wyznaczonym  

            terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

             4)Termin i miejsce otwarcia ofert.

      Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 18.01.2018 roku, o godz. 13.30 w siedzibie   

      Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie, ul. Łomżyńska 2

 • Tryb otwarcia i oceny ofert.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert, w części jawnej, zostaną podane i zapisane w protokole podstawowe dane oferty wg wymagań art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Szczegółowe sprawdzenie ważności ofert (spełnienie warunków wymaganych
od Wykonawców), a następnie ocena merytorycznej treści ofert dokonane będą
w części niejawnej, w sposób zgodny z uregulowaniami ustawy Pzp. Na temat treści złożonych ofert nie będą już prowadzone żadne negocjacje, Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne
do jej oceny. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną bezzwłocznie poinformowani o wyborze oferty najkorzystniejszej dokonanej przez Zamawiającego, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.

 

Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą – Pani Małgorzata Arnista tel. 501164360, e-mail: spwygoda@poczta.onet.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie, do dnia 26.01.2018r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Kierownik projektu Małgorzata Arnista

Koordynator projektu Anna Wądołowska

Data powstania: piątek, 29 gru 2017 15:06
Data opublikowania: piątek, 29 gru 2017 15:20
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 881 razy