Szkoła Podstawowa Wygodzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na BUDOWĘ OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYGODZIE

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Jozefa Piłsudskiego w Wygodzie ul. Łomżyńska 2 , 18-400 Łomża ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY Na BUDOWĘ OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYGODZIE Przedmiot zamówienia : ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Wygodzie z siatki na słupkach stalowych o długości 120 mb z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm o rozstawie 2,5 m i wysokości 3.0 m o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego i na stronie www.gminalomza.pl/bip/ .

1. Wymagany termin realizacji: do 20.12.2009 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych .

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy.
- przygotują ofertę i przedstawią dokumenty zgodnie z wymogami zawartymi w „ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ”.

Wadium nie jest wymagane.

3. Kryteria oceny ofert:

- cena – 100 %

4. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Wygodzie ul. Łomżyńska 2 ,18-400 Łomża. do godziny 9:00 w dniu 27.10.2009 r. w nieprzejrzystej kopercie, którą należy zaadresować na adres Zamawiającego: „Szkoła Podstawowa w Wygodzie, ul. Łomżyńska 2 , 18-400 Łomża „OFERTA NA: BUDOWĘ OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYGODZIE”

5. Do udzielenia informacji i kontaktów z oferentami upoważnieni są:
1. Wanda Kuczyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygodzie ,
Adres: Wygoda , ul. Łomżyńska 2 , 18-400 Łomża, tel. (086) 473 12 03

2. Inspektor Urzędu Gminy Łomża Szczepan Mierzejewski,
Adres: Urząd Gminy Łomża , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A , 18-400 Łomża ,
tel.786210079 e-mail: szmierzejewski@gminalomza.pl
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 paź 2009 13:50
Data opublikowania: wtorek, 6 paź 2009 14:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 lis 2009 11:16
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1790 razy